Uluslararası Ticari Tahkim

Gerek dünya ticaret hacminin gün geçtikçe büyümesi gerek bağımsız devlet sayısının çokluğu gerekse birbirinden farklı hukuk sistemlerinin yürürlükte olması bir arada değerlendirildiğinde yerelde ve uluslararası ticari hayatta doğan uyuşmazlıklarda uyuşmazlık çözüm yolu olarak tahkimin önemini ortaya koymaktadır.

Uluslararası Ticari Tahkim’de esas amaç birden fazla devletin yargılama konusu içerisine girebilen ve fakat taraflara üzerinde tahkim anlaşması yapma serbestisi tanınmış ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması, zaman, yargılama gideri ve mevzuat farklılıklarından dolayı oluşabilecek eşitsizliğin ve hak kaybının maksimum oranda önlenmesidir.

Uluslararası Ticari Tahkim’de de hakem kararları arasındaki yeknesaklık ve birlik sağlanması hedeflenmekte bunun için uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından yasal düzenleme çalışmalarına süreklilik verilmektedir.

Gelişen ticaret sisteminin her ülkede aynı kanunlarla korunmadığı , tarafların gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de ticaret yapmasının önünü açmanın ise ancak gelişmiş ülke hukuk sistemlerinde kabul gören ve tanınan hakların verilmesiyle mümkün olabileceği açıktır.

Aksi halde ticaret sadece hukuken belirli gelişmişlik seviyesinde olan devletler arasında yapılabilir ve diğer devletlerin kalkınması yavaşlatılabilirdi.

Günümüze kadar gelinen aşamada uluslararası ticaret odalarının ve benzeri kuruluşların uluslararası ticari tahkimin gelişmesine katkısı yadsınamaz.

Uyuşmazlık çözüm yolu olarak tahkim Eski Yunan , Eski Mısır medeniyetlerinde dahi görülmektedir.

Uluslararası Ticari Tahkimin avantajları nelerdir?

Tarafsız ve bağımsız hakemler tarafından uyuşmazlığın görülmesi

Alanında uzman hakemlerin seçilebilmesi

Tarafların uygulanacak hukuku belirleyebilmeleri

Yargılamanın gizli yürütülmesi

Tahkim sonucu verilecek kararların tenfizinin mümkün olması

Uluslararası Ticari Tahkimin dezavantajları nelerdir?

Hakem kararına uyulmamasının sonuçlarının ülkelerarası farklılık gösterebilmesi

Hakem kararının tenfizinin isteneceği ülke mevzuatına göre uyuşmazlığın tahkime elverişli olmaması,

Tahkimin gizliliği prensibi dolayısıyla dava arkadaşlığı kavramının diğer tarafın rızasına bağlı olması

Maliyetin yüksek oluşu

ICC HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

ICC HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

Türk hukukunda tahkim ile ilgili bir sürü düzenleme yapılmıştır. MÖHUK’un ilgili maddeleri, Milletlerarası Tahkim Kanunu ve HMK hükümlerinde tahkime değinilmiş ayrıca Türkiye New York Konvansiyonu’nu da imzalamıştır. Ülkeler ile yaptığı sözleşme...

DETAY
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nu Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Toplamda 64 maddeden oluşan bu kanun, yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuku tespit etmek, bu konuda Türk mahkemelerinin milletlerarası y...

DETAY
MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

Küreselleşen dünyada ülkelerin karşılıklı olarak birbirleri ülkelerine yatırım yapması olağan hale gelmiştir. Bu nedenle yatırımların güvence altına alınması amacıyla iki ya da çok taraflı uluslararası sözleşmeler imzalanmış ve seçimlik bir yarg...

DETAY
ICSID

ICSID

Günümüzde doğrudan ve dolaylı yabancı sermaye yatırımları uluslararası ticarete önemli bir yere sahiptir. Ekonomik kalkınma açısından 20. yüzyılın başından itibaren önemli olarak kabul edilen yabancı yatırımları özendirmek ve teşvik etmek amacıy...

DETAY
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Uluslararası ticarette uygulamada en çok ICC’nin uzlaşma kurallarına başvurulur.(ICC Mediation Rules) Taraflarca tahkim yoluna gitmenin ön şartı olarak uzlaşma yoluna başvurulması şart olarak kullanılabilir....

DETAY
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ (ICDR)

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ (ICDR)

ICDR, Amerikan Tahkim Derneği’nin (AAA) uluslararası bölümüdür. ICDR, taraflarca seçilen dünyanın herhangi bir yerinde uyuşmazlık çözüm hizmetleri sağlamaktadır. ICDR tahkim ve arabulucuları, taraflarca seçilen herhangi bir dilde uyuşmazlık çözü...

DETAY
TAHKİMDE TARAFLARA EŞİT MUAMELEDE BULUNULMASI İLKESİ

TAHKİMDE TARAFLARA EŞİT MUAMELEDE BULUNULMASI İLKESİ

Genel olarak yargılama aşamalarında taraflara eşit muamelede bulunma ilkesini tanımlamak gerekirse, matematiksel anlamda kesin sınırları olan bir eşitlikten bahsedemeyiz. Önemli olan benzer durumda olan taraflara benzer şekilde muamele göster...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content