Uluslararası Sözleşmeler Hukuku

Uluslararası ticarette uygulanan yeknesak kuralların oluşturulmasına dair çalışmaların süregeldiği bir yana bırakılırsa, milletlerarası veya yabancılık unsuru taşıyan ticaret amaçlı sözleşmelerin hazırlanması evresinde tarafların ve hukuk danışmanlarının dikkat etmeleri gereken hususlar olduğu bilinmektedir.

Sözleşmenin konusu , tarafların tabiiyetleri , ifa biçimi , uyuşmazlığın çözüm metodu ve çözüm yerinin tarafların gerçek iradeleri ile sözleşme yapmaktaki amaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi çok defa ileride açılacak davaların kazanılmasında veya kaybedilmesinde etki etmektedir.

Taraflar arasında düzenlenecek sözleşmenin daha önce yine aynı taraflar ya da tarafların sözleşmeye konu ettikleri edim ile ilgili düzenlenmiş başka bir sözleşme ile bağlantısı var ise bu sözleşmelere de yer verilmesi, mümkünse numaralandırılması önemlidir.

Sözleşmeye imza atacak tarafların isim ve soy isimleri, e-posta adresleri, işyeri ve ikamet adresleri , vatandaşlık numaraları, ticaret sicil numaraları, vergi numaraları, şirketin yetkili kişisinin bilgilerinin eklenmesi ileride oluşabilecek uyuşmazlıklarda tebligat yönünden kolaylık sağlayacaktır.

Sözleşmenin konusunun açık ve tam olarak belirtilmiş olması gereği gözden kaçırılmamalıdır. Burada kastedilen açıklıktan sadece tarafların o anda anladıkları iradeleri değil muhtemel bir uyuşmazlık halinde uyuşmazlığı değerlendirecek kişinin de doğru anlamasını sağlayacak seviyede olması kastedilir. 

Tarafların edimlerini yerine getirme sürelerinin tam olarak gerçek iradelerini yansıtacak şekilde eklenmiş olması temerrüt tarihinin kesin olarak belirlenmesi açısından önemlidir. 

Yine süreler yönünden hangi andan itibaren gecikme cezası veya temerrüt faizi ödeneceğinin belirtilmesi de faydalıdır. 

Uluslararası ticarette faiz belirlemesi yaparken, tarafların tabi oldukları yerel hukukun faiz şartlarını incelemekte fayda vardır. Zira kamu düzenine aykırı faiz şartının ihlal edenin tarafın ülkesinde icra ve tahsil edilebilmesi mümkün olmayabilir.

Taraflar uyuşmazlık çıktığı takdirde uygulanacak hukukun ne olacağını kendileri kararlaştırabilirler. Bu konuda her geçen gün tahkim şartının sözleşmelere eklendiğini ve tahkimin uyuşmazlık çözümünde yaygınlaştığını söyleyebiliriz.

Sözleşmenin e-imza kullanılarak imzalanıp imzalanmadığı da ayrıca gözetilmelidir. Tarafların ileride elektronik imza yönünden herhangi bir def’i ileri sürmemesi gereği gözetilmelidir.

Taraflar arasındaki tebligatlara uygulanacak usulün de özel olarak belirlenmesi elektronik tebligatın kullanılması işlemleri kolaylaştıracaktır. 
 

Telefon Et
Mail At
content