Aydınlatma Metni

Sitemiz  https://www.mermerogluhukuk.com/, kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları benimsemiştir. https://www.mermerogluhukuk.com/ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla iş bu aydınlatma metnini hedef kitlesi olan site ziyaretçisi gerçek kişilerin bilgilerine sunar. https://www.mermerogluhukuk.com/, iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, https://www.mermerogluhukuk.com/ tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilmek, kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, depolanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bahsi geçen kişisel veriler- belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere- siteye eposta ile kayıt yaptırmanız halinde, eposta adresini kapsamaktadır. Bu kapsamda https://www.mermerogluhukuk.com/  tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince https://www.mermerogluhukuk.com/, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

2.Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi
https://www.mermerogluhukuk.com/  ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. https://www.mermerogluhukuk.com/ tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile sitemizin veri akışlarından çıkarılacaktır. 

3.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
• https://www.mermerogluhukuk.com/ tarafından sunulan hizmetlerden sizlerin faydalandırılması,
• https://www.mermerogluhukuk.com/  tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
amacıyla işlenecektir.

4.Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, 
• Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemelere,
• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve  bunlarla sınırlı olmaksızın, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara,
aktarılabilecektir.

5.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız 
contact@mermerogluhukuk.com ile iletişime geçerek kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle contact@mermerogluhukuk.com adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya contact@mermerogluhukuk.com adresine iletebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz
BALGAT /ANKARA/TÜRKİYE
Ofis Tel: +90 850 644 84 59
Ofis GSM: +90 530 249 85 59
E-posta: contact@mermerogluhukuk.com

Telefon Et
Mail At
content