Miras Hukuku

Miras hukuku Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabında düzenlenmiştir. Murisin ölmesi üzerine ölen kişinin özel hukuk kökenli hak, borç, yetki gibi ilişkilerinin kime veya kimlere nasıl geçeceğine düzenleyen hukuk dalıdır. 

Murisin yasal mirasçıları, kan hısımları, sağ kalan eş ve altsoyu veya evlatlığıdır. Devlet de murisin yasal mirasçıları içine girmektedir. Kayın hısımları yasal mirasçı olamaz.

Miras bırakanın birinci derecede mirasçıları onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdır. Evlatlık evlat edinene kan hışmı gibi mirasçı olur.

Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, anne ve babasıdır.

Altsoyu, anne ve babası bulunmayan miras bırakanın mirasçıları büyük anne ve büyük babalarıdır. 

Sağ kalan eşin varlığı durumunda, miras bırakanın altsoyu var ise yasal miras hakkı mirasın dörtte biridir. Miras bırakanın anne ve babası ile sağ kalan eşin mirasçı olması durumunda sağ kalan eşin yasal miras hakkı mirasın yarısıdır. Büyük anne ve büyük babayla sağ kalan eş mirasçı olursa yasal miras hakkı mirasın dörtte üçüdür.

Mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası Devlete geçer.

Ölüme Bağlı Tasarruflar

Ölüme bağlı tasarruflar vasiyet ve miras sözleşmeleridir.

Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Sınırlı ehliyetsizler rıza almadan vasiyetname yapabilir.

Üç çeşit vasiyetname vardır. Bunlar, resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir.

Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir. 

Miras sözleşmesi yapabilmek için kişinin ayırt etme gücüne sahip ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Miras sözleşmesinden tek taraflı olarak dönülemez.

Miras sözleşmesinin iki türü vardır. Olumlu miras sözleşmesi, miras bırakan miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli bir malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğüne girmesidir. Olumsuz miras sözleşmesi ise feragat sözleşmesi olarak geçmekte ve bu sözleşmeyle mirasçı, miras bırakanın mirasından karşılıksız veya bir karşılık sağlayarak feragat etmesidir.

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası

Bu iptal davası, miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı sırada tasarrufta bulunması üzerine açılabilir. Tasarruf yanılma, aldatma, zorlama veya korkutma sonucunda yapılmışsa iptal davası açılabilir. 

Yasal veya atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklısı bu davayı açabilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptali davasında görevli mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesidir. 

Mirasın Açılması

Miras, miras bırakanın ölümüyle birlikte miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. 

Mirasın Reddi

Mirasın reddi, hükmi ve gerçek ret olmak üzere iki çeşittir. Hükmi ret, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belliyse veya bu durum tespit edilmişse hükmi ret re’sen gerçekleşir. Gerçek ret, miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşir. Reddin koşulsuz ve şartsız olması gerekir.

Yasal mirasçı miras bırakanın ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 ay içinde mirası reddedebilir. Mirasçının mirası kabul etmesi veya ret hakkından feragat etmesi durumunda ret hakkı düşer.

Mirasın Paylaşılması

Kanun veya miras bırakan tarafından tespit edilmiş oranlara göre tereke mallarının ayrılması ve ayrılan malların mirasçıların kişisel malvarlığına girmesi için yapılması gereken işlemlere paylaşma denir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı paylaşma istemini kabul etmezse veya mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa mirasçıların dava yoluna başvurması gerekir. Mirasçılardan her birinin ayrı ayrı dava açma hakkı vardır. 

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Mi...

DETAY
MİRAS SÖZLEŞMESİ

MİRAS SÖZLEŞMESİ

Maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufların bir kısmı tek taraflı hukukî nitelikleri gereği yalnızca vasiyetname ile yapılabilmektedir; zira bu maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar tek taraflı irade beyanıyla gerçekleştirilmektedir. Diğ...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content