Ticaret Hukuku

Ticaret, kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işleri olarak tanımlanabilir. İnsanların ticari ilişkilerinde oluşan sorunlar ve ticari ilişkilerin düzgün bir şekilde yapılması amacıyla ticaret hukuku, tarafların anlaşmazlıklarına çözüm üretir. Ticaret hukuku, hukukun, ticaret ile ilgili tüm mevzuatını kapsayan hukuk dalıdır. Türk hukukunda ticaret hukuku ile ilgili hükümler temel olarak Türk Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku olmak üzere altı kitaptan oluşmaktadır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet, marka, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi, tacir yardımcıları ve ticaret ortaklıklarıdır.

Tacir ticaretle uğraşan ve TTK’nın kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi tacir, bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kişidir. Tüzel kişi tacir ise, ticari faaliyette bulunan vakıf veya derneklerdir. Aynı zamanda ticaret şirketleri ve kamu tüzel kişilerce kurulan kamu iktisadi teşekkülleri de tüzel kişi tacirdir. 

Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıklardır. Bu şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır. Şahıs şirketleri ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır. Ortaklar şirket borçlarından dolayı bütün malvarlığı ile sorumludur. Şahıs şirketleri kolektif ve komandit şirketlerdir. Sermaye şirketlerinde ise ortakların sorumluluğu şirkete getirdikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu şirketler anonim ve limited şirketlerdir. 

Kıymetli evraklar hakkın senede bağlı olduğu ve senetten ayrı olarak ileri sürülemeyen evraklardır.  Kıymetli evraklar, poliçe, çek, bono, tahvil, emtia senetleri ve taşıma senetleridir. Bu evraklar nama yazılı, emre yazılı veya hamiline yazılı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Nama yazılı kıymetli evraklar belli bir kişinin adının yazılı olduğu evraklardır. Alacağın devri ve teslim ile devredilir. Emre yazılı kıymetli evraklar senedin ilk alacaklısının adının yazılı olduğu ve emrine kaydı taşıyan senettir. Bono, poliçe ve çekte emre yazılı kıymetli evraklardandır. Emre yazılı senetler ciro ve teslim ile devredilebilir. Hamiline yazılı kıymetli evrak, senedi taşıyan kişinin hak sahibi sayıldığı türdür. Yalnızca teslim ile devredilebilir.

Taşıma sözleşmesi, eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte içeren sözleşmelerdir. Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı borçlanır.  Eşya taşımada gönderen ve yolcu taşımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemekle yükümlüdür.

Deniz ticaret hukuku, gemiler ve gemilerin deniz üzerinde devam eden ticaret işlerini kapsar. Kendi içeresinde sekiz bölüme ayrılmıştır.

Sigorta hukuku, sigorta ilişkisini, sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir ücret karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin olması durumunda bunu tazmin etmeyi yükümlendiği sözleşmedir. 

Ticaret hukuku içerisinde tarafların yaşamış olduğu anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için açılan üç farklı temel başlık altında ticari dava bulunmaktadır. Bu davalar, mutlak, nispi ticari davalar ve bunların dışında vedia, havale ve telif haklarına ilişkin davalar da ticari davalardır. Ticari hukuk içindeki ticaret davaları asliye ticaret mahkemelerinde açılır. 

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HUKUKU

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HUKUKU

Convention Marchandise Routier ülkemizin 1995 yılında tarafı olduğu taşımacılıkta uluslararası standartları düzenleyen konvansiyondur. Esas amacı eşyaların karayolunda taşınmasında kullanılan belgelerin, taşıma koşullarının ve taşıyıcının soruml...

DETAY
SERBEST BÖLGELER HUKUKU

SERBEST BÖLGELER HUKUKU

Gelişen uluslararası pazarda yabancı ülke üreticileriyle rekabet koşullarında uyumu sağlamak, ihracatı, ihracat için yatırımı ve üretimi geliştirmek, yabancı sermaye ve teknoloji girdisini arttırmak ve hızlandırmak, döviz girdisini arttırmak içi...

DETAY
SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri 5684 sayılı SİGORTACILIK KANUNU hükümlerine tabidir. Kanunda faaliyete başlama,...

DETAY
DENİZ TİCARET HUKUKU

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz Ticaret Hukuku’na ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun Beşinci Kitabı başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun koyucu geminin tanımını 931. maddenin birinci fıkrasında “Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özel...

DETAY
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.(Türk Ticaret Kanunu madde 645) Kıymetli evrak terimi ilk olarak Alman doktrininde yer almış sonrasında İsv...

DETAY
SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin açıklanmasıyla kurulan hukuki ilişkidir. Anayasa tarafından güvence altına alınmış bir haktır. Genel olarak yazılılık şekil şartı aranmadığı hallerde sözlü olarak iradelerin ulaşt...

DETAY
ŞİRKETLER HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler hukuku Türk Ticaret Kanunu’muzda düzenlenen şirketlerin kuruluş, sermaye yapısı, yönetim ve temsil, ortaklık yapısı, organların oluşumu ve görevleri, karar alma usulleri, bölünme, birleşme, tür değiştirmeleri, sona erme ve tasfiye usul...

DETAY
TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İşletme, müteşebbis tarafından belirli bir sermaye ve/veya emeğin bağımsız olarak ekonomik gelir elde etmek amacıyla bir araya getirilmesidir. Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari işletme kavramına yer verilmemiş yalnızca ticari işler sayılmıştır. ...

DETAY
REKABET HUKUKUNUN DOĞUŞU VE TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASI

REKABET HUKUKUNUN DOĞUŞU VE TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASI

Rekabet hukukunun konusunu, mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında rekabeti tüketicinin refahını koruyacak şekilde kurallar koyup uygulamak oluşturur. Rekabet, aynı işi yapan kimseler ya da kuruluşlar arasındaki daha iyiye ulaşma yar...

DETAY
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecr...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content