Yayınlar

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Uluslararası ticarette uygulamada en çok ICC’nin uzlaşma kurallarına başvurulur.(ICC Mediation Rules) Taraflarca tahkim yoluna gitmenin ön şartı olarak uzlaşma yoluna başvurulması şart olarak kullanılabilir.

[ Devamını Oku ]

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN YAPISI

23 Nisan 1923’te kurulan ve merkezi Ankara’da olan Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), futbol sporunu ulusal düzeyde yürüten ve düzenleyen tek kuruluş olup Türkiye’yi futbol ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeye yetkilidir.

[ Devamını Oku ]

ICSID YATIRIM TAHKİMİ

ICSID – Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi 14 Ekim 1966’da yürürlüğe giren Washington Sözleşmesi ile kurulmuş uluslararası yatırım uyuşmazlıklarında tahkim yolu ile çözüm bulma amacıyla faaliyet gösteren Dünya Bankası tarafından hazırlanmış bir konvansiyon ve aynı gruba  bağlı tahkim merkezidir.2018 yılı itibariyle 153 taraf, 10 imzacı olmak üzere 163 devlet tarafından tanınan ICSID çok taraflılık özelinde güçlü bir hacme sahiptir.

[ Devamını Oku ]

ICC MODEL SÖZLEŞMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

ICC model sözleşmeleri genel işlem şartlı sözleşmelerden, katılma sözleşmelerinden farklı özellikte ve sözleşmenin taraflarına adil bir müzakere süreci yürütmelerine tamamen sözleşme içeriğini değiştirebilmelerine veya mevcut duruma uyarlama yapılabilecek bir metin haline getirmelerine destek olur.

[ Devamını Oku ]

SAĞLIK HUKUKU

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yaşamanın, kişi güvenliği ve hürriyetinin her bireyin temel hakkı olduğu, işkenceye veya zalimane muameleye tabii tutulamayacağı, dinlenmeye ve makul sürelerde çalışmaya, gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı olduğu düzenlenmiştir.

[ Devamını Oku ]

TİCARET UNVANI

icarî faaliyetlerde kullanılan ayırt edici işaretler arasında işletme adı, ticaret unvanı, marka, coğrafi işaret, internet alan adı bulunmaktadır. TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 18- (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.

[ Devamını Oku ]

UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA OLMAYAN SUÇ İLE BİRLİKTE İŞLENEN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇ

Uzlaştırma Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 2. kısım  1.bölümde yer alan 253. ve 254. maddelerinde düzenlenmiştir. Uzlaştırma Madde 253 – (Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.) (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur: a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;    1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),    2. Taksirle yaralama (madde 89),    3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),    4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),    5. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.)(2) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),    6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),    7. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.)(2) Güveni kötüye kullanma (madde 155),    8. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),    9. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.)(2) Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),   10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),   11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları.

[ Devamını Oku ]

DERNEKLER HUKUKU

Derneklerin, dernek şube veya temsilciliklerinin, federasyonların, konfederasyonların ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerinin, yükümlülüklerinin, denetimlerinin ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunu 23/11/2004 tarihinde yayımlanmıştır.

[ Devamını Oku ]

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU AMAÇLARI VE YAPISI

İkinci Dünya Savaşı, oluşturduğu yıkımla hukuk,insan hakları, modern devlet hatta pozitif bilimlere dair kuralların hepsinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Savaşın ardından Avrupa, barış ve istikrarı sağlamak; soykırım ve büyük yıkımları önlemek amacıyla uluslararası farkındalık ve teminata ulaşma amacıyla hareket etmiştir. Savaşın getirdiği yıkım şehirler anlamında fiziksel ve aynı zamanda ekonomiktir.

[ Devamını Oku ]

FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİ

Faktoring sözleşmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 38 maddesi birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Faktoring sözleşmesi rızai bir sözleşmedir ve bu sözleşmenin yazılı yapılması zorunludur. Faktoring adı altında Türkiye’de Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır.

[ Devamını Oku ]

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, AB tarafından düzenlenen bir tüketici veri gizliliği yönetmeliğidir. GDPR, AB içerisinde bulunan vatandaşların kişisel verilerini saklayan bütün işletmeleri kapsamaktadır. İşletmenin konumu Avrupa birliği sınırları içerisinde olmasa bile bu vatandaşların verilerini topladığı için yönetmelikten sorumludur.

[ Devamını Oku ]

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN GECİKME TAZMİNATI

Kat mülkiyeti, arsa payı veya ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel düzenlenmiş bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti resmi senet ve tapu siciline tescil ile ortaya çıkmaktadır. Gayrimenkulün bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

[ Devamını Oku ]

KONTENJAN SÖZLEŞMESİ

Turizm İlişkiler Yönetmeliği’nin 3. kısmında belirli bir sürenin üstündeki rezervasyonlar için yapılacak sözleşmeler başlığı altında kontenjan(tahsis) sözleşmeleri düzenlenmiştir. Ancak bu yönetmelikte kontenjan sözleşmesinin ne olduğuna değinilmemiş, hangi hallerde düzenleneceğinden bahsedilmiştir. Kontenjan sözleşmesi, özel organizasyonlar için, birbiri takip eden aralıklarla düzenli olarak gelecek gruplar veya ayrı müşterilerle ilgili olarak ya da odaların belirli bir dönem tahsisini gerektiren hallerde düzenlenir.

[ Devamını Oku ]

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KANUNU HAKKINDA

Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nu Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Toplamda 64 maddeden oluşan bu kanun, yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuku tespit etmek, bu konuda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkilerini belirlemek ve yabancılar tarafından verilen kararların tanınması ve tenfizini düzenlemiştir.

[ Devamını Oku ]

SİLAH TAŞIMA RUHSATI VE RUHSAT SÜRESİNİN GEÇMESİ

Silah ruhsatı 6136 sayılı Kanun ve 2521 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Silah ruhsatı alabilmek için kişinin 21 yaşını doldurması gerekmektedir. Silah ruhsatı alma işlemleri genellikle kişi veya kişilerin bulundukları il içerisindeki valilik tarafından yürütülmektedir.

[ Devamını Oku ]

SINIR AŞAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Küresel düzeyde artan rekabet şirketleri, kazançlarını arttırmak ve yeni çözümler üretmek amacıyla yeni ekonomik arayışlara yönlendirmiştir. Şirket birleşmeleri de bu bağlamda şirketlerin başvurduğu yöntemlerden biridir.

[ Devamını Oku ]

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

Türk vatandaşlığından çıkma, TVK md. 25’de düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen şartları taşıyan kişiye Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilmektedir. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip, yabancı bir devlet vatandaşlığı olan veya yabancı bir devlet vatandaşlığı kazanacağı kesin gözle bakılan kişiler hakkında mali veya cezai sınırlaması bulunmuyor ve herhangi bir suç veya askerlik hizmeti ile aranmıyorsa Türk vatandaşlığından çıkma izni veya çıkma belgesi verilmektedir.

[ Devamını Oku ]

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ

Dış ticareti tanımlamak gerekirse, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşen bir akıştır.Dış ticaret sermaye şirketinin kanunda bir tanımı bulunmamakla birlikte, dış ticareti, özellikle ihracatın geliştirilmesi amacıyla kurulan bazı özelliklere sahip şirketlerdir.

[ Devamını Oku ]

DEVLET İHALE KANUNU

Devlet İhale Kanunu,  1983 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini düzenlemiştir.

[ Devamını Oku ]
Telefon Et
Mail At