KONKORDATO

Elinde olmayan sebeplerle mali durumu bozulmuş ve borçlarını ödeyerek ticari faaliyetlerine devam etmek isteyen dürüst tacir borçluların korunması ve alacaklılar arasında eşitliğin sağlanması amacıyla konkordato kurumu geliştirilmiştir.

Konkordato kendi içerisinde birden fazla farklı süreci barındırır.

Türleri ;

Yapılış Tarzına Göre:

Tenzilat Konkordatosu

Vade Konkordatosu

Karma Konkordato

Yapılış Zamanına Göre:

İflas Dışı Adi Konkordato

İflas İçi Konkordato

Yapılış Amacına Göre:

Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

15 Mart 2018 tarih 7101 sayılı İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile iflasın ertelenmesi müessesesi Türk Hukuk sistemimizden kaldırılmış ve konkordatoya ilişkin hükümlerin büyük kısmı değiştirilmiştir.

Bir sermaye şirketinin ya da kooperatifin iyileştirilmesindeki temel amacın borçlunun mali durumunun planlanan şekilde düzeltilmesi olduğu unutulmamalıdır.

Konkordato sürecinin başarılı ve etkin sonuç vermesi için sürecin doğru ve işlevsel olarak yürütülmesi şarttır.

Konkordatodan faydalanmak için iflasa tabi tacir olmak şart değildir. İflasa tabi olmayan borçluların da konkordatodan faydalanması mümkündür.

Sıklıkla döviz ile mal alıp satan ya da ticaret yapan firmalar hakkında ve döviz kurlarındaki ani ve beklenmeyen yükseliş sebebiyle konkordatoya başvurduklarını görürüz.

Konkordato talebi Asliye Ticaret Mahkemelerinde yapılır.

Sürecin başlatılabilmesi için borçlunun ya da iflasa tabi borçlunun iflasını talep edebilecek alacaklıların görevli alan Asliye Ticaret Mahkemesinde geçici mühlet talebini içerir dilekçe ile başvuru yapmaları şarttır.

Yetkili mahkemenin belirlenmesi noktasında ise ikili ayrıma gidilir. Eğer borçlu iflasa tabi ise yetkili mahkeme iflas davasında olduğu gibi borçlunun muamele mahkemesidir. Merkezi yurtdışında bulunan ticari işletmeler içinse Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Birden fazla şubesi olan ve merkezi yurt dışında bulunan iflasa tabi borçlu yönünden ise merkez şubesinin bulunduğu yer mahkemesinde konkordato süreci yürütülür.

Borçlu iflasa tabi olmayan kişi ise, bu durumda, borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Genellikle Mernis adresi yerleşim yerinin belirlenmesinde kullanılır.

“Geçici Mühlet Talebi” niteliği itibariyle çekişmesiz yargı işi olan konkordato talebinin ve konkordato tasdiki işlemlerinin ilk aşamasıdır.

Konkordato talebi bir davadır ancak çekişmesiz yargı işidir.

Dolayısıyla dava dilekçesinde HMK madde 119/1’de sayılan tüm unsurlar eksiksiz olarak yer almak zorundadır.

İİK madde 286’da ise konkordato talebinde geçici mühlet talepli dilekçeye eklenecek belgeler sınırlı sayıda olmak üzere sıralanmıştır.

Belgelerde eksiklik bulunması durumunda talep edene süre verilerek eksikleri tamamlaması istenir.

Geçici mühlet talebine konkordato ön projesi, borçlunun malvarlığını gösteren belgeler (tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları, envanterde yer alan makineler ve makinelere ilişkin faturalar, bankalarda bulunan likidite, son bilanço, nakit akım tablosu, gelir tablosu, ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış onayları, e-defter berat belgeleri ve alacakları gösteren diğer belgeler), karşılaştırmalı tablo, alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumlarını gösteren liste, bağımsız denetim kurumları tarafından hazırlanacak raporu eklenmelidir.

Önemli olan mahkemenin incelemesinde belgelerin ayrıca araştırılmasına lüzum duymayacak derecede ispat ve ikna edici olmasıdır.

Konkordato başvurusunda harç ve masraflar nasıl hesaplanır?

Konkordato talebinde;

Maktu başvuru harcı,

Nispi harç  (konkordato alacaklılarına verilmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 11,38)

Gider avansı alınır.

Herhangi bir alacaklı borçlu hakkında konkordato talep edebilir mi?

Sadece iflasa tabi borçlular yönünden alacaklılardan biri konkordato talebinde bulunabilir.

Alacaklının Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurusundan sonra mahkeme borçluya İİK madde 286’da sayılan belgeleri sunması için süre verir.

Borçlu alacaklının kendi hakkında yaptığı konkordato talebini haklı bulabilir ya da bulmayabilir. Bu durumda mahkemece istenilen belgeleri süresinde mahkemeye sunmayarak alacaklının kendisi hakkında ikame ettiği konkordato talebinin reddedilmesini sağlayabilir.

Alacaklı tarafından konkordatoya başvurulduğunda masraflar kim tarafından karşılanır?

Bu durumda tüm masraflar konkordatoya başvuran alacaklı tarafından karşılanacaktır.

Telefon Et
Mail At