İFLAS YOLU

İflas, borçlunun bütün alacaklılarını borçlunun bütün malvarlığından tatmin etme amacı ile düzenlenmiştir.

İflasta borçlunun iflas açıldığı tarihte sahip olduğu haczi kabil tüm mal ve hakları iflas masasını oluşturur.

İflas masasının kapanmasına kadar borçlunun edindiği tüm gelirler de yine iflas masasına dahil olur ve müflisin borçlarının ödenmesi için kullanılır.

Kural olarak sadece tacirler iflasa tabidir ve borçluya karşı yapılan iflas takibinin ve iflas davasının sonucundan tüm alacaklılar yararlanır. Yani, herhangi bir alacaklı borçluya karşı iflas takibi yapar ve mahkemeden iflas kararı alırsa bundan diğer tüm alacaklılar da yararlanır. Diğer alacaklılar iflas masasına başvururlar.

İflas hukukunun diğer önemli özelliği tüm alacaklıların iflas masasına karşı eşit olmasıdır. Yani iflas davası açan alacaklı sırf bu sebeple diğer alacaklılardan önceliğe sahip olmadığı gibi üstün de değildir.

Dikkat edilmesi gereken ise İİK madde 206’da yer alan ilk üç sıradaki imtiyazlı alacaklılardır.

İflas davası hangi mahkemede açılır?

İflas davası Asliye Ticaret Mahkemesinde açılır.

Borçlu kendi iflasını Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edebilir mi?

İflasa tabi bir borçlu alacaklının talebini beklemek zorunda olmayıp, kendi iflası için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir.

Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olanlar kimlerdir?

Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına ister bir adi şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olduğundan böyle bir kişinin iyiniyetli üçüncü kişiler tarafından iflası istenebilir.

TTK MADDE 12/3 -Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

TTK MADDE 14- (1) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır.

TTK MADDE 17- (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır.

İİK MADDE 44/2 Ticareti terk eden bir eski tacir, ticari terk ettiğinin ilanından itibaren bir yıl içinde iflasa tabi olmaya devam eder.

Kollektif şirket ortakları da şirket borçları sebebiyle iflasa tabidir.

Komandite ortaklar da şirket borçları sebebiyle iflasa tabidir.

Borçlu iflasa tabi olmasa da konkordato mühleti kaldırılırsa veya konkordato tasdik olmazsa veya konkordato tamamen feshedilirse alacaklılardan birinin süresinde talepte bulunması halinde derhal iflasına karar verilir.

Bankacılık Kanunu’nda da iflasa tabi kişiler ayrıca düzenlenmiştir.

İflasa tabi olan bir kişi aleyhine iflas yoluyla takip yapıldıktan sonra ölürse alacaklı istediği takdirde terekeye karşı iflas yoluyla takibi devam ettirebilir.

Kişinin iflasa tabi olup olmadığı mahkemece re’sen araştırılması gereken husustur.

Haciz yolu ile borçluya karşı alacak takibi açmış olan alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere takip türünü iflas yoluna çevirebilir.

İflas talebinin konusu her türlü para alacağı olabilir. Kamu alacaklarından dolayı da borçlunun iflası istenebilir.

İflas yoluyla takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.

Telefon Et
Mail At