1) Elektrik piyasası faaliyetleri 6446 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemeleri tarafından düzenlenmiştir. Bu piyasa ile ilgili denetlemeleri EPDK yapmaktadır. Elektrik piyasası faaliyetlerini yerine getiren kişilerin ve bu faaliyetlerden yararlanan kişilerin özel hukuk tüzel kişi olması ortaya çıkan uyuşmazlıkları adli yargı konusu yapmaz.

“…davalı şirketin özel hukuk tüzel kişisi ve dava konusu işlemlerin de özel hukuk işlemi olduğu ifade edilmişse de, özel faaliyetler için söz konusu olamayacak üstün ayrıcalıklara sahip olan, yükümlülükler rejimine tabi tutulan ve sorumluluğu ile denetimi son tahlilde bir kamu otoritesi tarafından üstlenilen kamu hizmeti niteliğindeki elektrik dağıtım faaliyetini yürüten davalı şirket ile davacı şirket arasındaki ilişkinin ticari bir ilişki olarak değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda kamu gücü kullanılarak tek yanlı irade açıklamasıyla tesis edilen dava konusu işlemlerin yargısal denetimini yapma ve bu işlemlerden doğan tazminat istemini (ve diğer istemleri) karara bağlama görevinin idari yargı merciine ait olduğu sonucuna ulaşıldığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerlerince yapılacağından bahisle davanın görev yönünden reddine ilişkin temyize konu mahkeme kararında usul hükümlerine uygunluk görülmemiştir.” (Danıştay 13. Daire Başkanlığı  2016/898 E.  ,  2016/4091 K.)

2) Dava konusu olan  idari para cezası kesilmesine neden olacak mevzuatın yürürlükten kaldırılması durumunda idari para cezası uygulanamaz. 

“Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği'nde ve anlaşma metninde belirtilen tolerans dâhilinde katılma yükümlülüğünü eksik yerine getirdiği ve yapılan uyarıya rağmen 2013 yılı Nisan ayında da ihlâlin aynı şekilde devam ettirilmesinin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nin 10. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 16. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olduğundan bahisle, dava konusu işlemle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca …-TL idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine, bakılan dava açılmıştır.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nin 10. maddesiyle, … rezerv miktarını Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği'nde belirtilen tolerans dâhilinde katılma yükümlülüğünü eksik yerine getirdiğinden ve yapılan uyarıya rağmen ihlâlin aynı şekilde devam ettiğinden bahisle davacı şirket hakkında idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Dava konusu işlemin dayanağı olan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nin 10. maddesi, Dairemizin 10/06/2020 tarih ve E:2019/4189, K:2020/1360 sayılı kararıyla iptal edildiğinden uyuşmazlığa konu idarî para cezasının hukukî dayanağı kalmamıştır.” (Danıştay 13. Daire Başkanlığı  2019/1169 E.  ,  2020/1359 K.)

3) Lisans sahibi tüzel kişinin lisans şartları için gereken belgeleri vermemesi durumunda Kurul tarafından bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu eksikliğin giderilmemesi durumunda Kurul idari para cezası kesmekle yükümlüdür.

“… geçersiz teminat mektubu sunulmasına ilişkin eyleminin davacı şirketin durumunda kamulaştırma bedelleri için teminat mektubu istenmesinin lisans verilmesi için aranan şartlardan olmayıp Kurul uygulamasına yönelik bir talep olduğu saptandığından davacı şirketin eyleminin 6446 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek eksikliğin giderilmesinin istenilmesi ve giderilmemesi durumunda idari para cezası yaptırımı uygulanması gerekirken geçersiz teminat mektubunun teyidinin iki yıl sonra yapılarak üretim lisansı kapsamında tesisin geldiği aşama ve fiil ile orantılı olmayan şekilde üretim lisansının iptal edilmesine, teminat mektubunun irat kaydedilmesine ve ortakların 3 yıl süreyle yasaklı sayılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” (Danıştay 13. Daire Başkanlığı   2018/3392 E.  ,  2019/2715 K.)

4) 6446 sayılı Kanun m.14 lisanssız yapılacak faaliyetleri düzenlemiştir. Bu madde kapsamına girmeyen faaliyetler için lisans alınması gerekmektedir. EPDK, lisansı olmayan işletmelerin faaliyetlerini lisans alıncaya kadar durdurma yetkisine sahiptir. Bu işletmelerin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen elektrik enerjisi olması durumunda üretilen elektriğin YEKDEM’e aktarılmasına karar verebilir.

24/06/2017 tarih ve 30106 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan … tarih ve … sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararı ile anılan kararın uygulanmasına yönelik 2017 yılı Temmuz ayına ait üretim bedellerinin YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) aktarılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

6446 sayılı Kanun'un lisans alma yükümlülüğünden muaf olarak faaliyette bulunulmasına izin verdiği tesislerin kurulu gücü 1 MW'ı aşmayan tesisler olması ve en uygun tabiat şartlarında dâhi kurulu gücü 1 MW'ı aşmayan tesislerin 1 MW'tan fazla elektrik üretmelerinin teknik olarak imkân dâhilinde bulunmaması nedeniyle, 1 MW'ın üzerinde elektrik üreten tesislerin aslında lisanslı olması gerekirken, lisans almadan faaliyette bulunan yani kurulu güçleri 1 MW'ın üzerinde olduğu için 6446 sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında kabul edilemeyecek tesis niteliğinde olduklarının kabulü gerekir. 

Kurul’un lisans alma zorunluluğu bulunan bu tesislerin faaliyetini lisans alıncaya kadar durdurma yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, ilgili şirketleri Kanuna uymaya zorlama amacıyla 1 MW'tan fazla elektrik üretilmesi hâlinde bu üretimin 6446 sayılı Kanun'un 14. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kabul edilmeyerek ödeme yapılmaması ve bu elektriğin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak verilmesine yönelik düzenlemenin ölçülülük ilkesine aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. (Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2018/431 E.  ,  2020/3313 K.)

Telefon Et
Mail At
content