7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Türk Ceza Kanunu madde 7/1’de işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı  bir kimseye ceza verilemeyeceği ve güvenlik tedbiri uygulanamayacağı Anayasamıza ve İnsan Hakları Evrense Bildirgesine uygun olarak düzenlendikten sonra madde 7/3’te hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme ve tekerrüre ilişkin olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır denilmek suretiyle infaz hükümlerindeki değişikliklerin yürürlükleriyle ilgili temel kural belirtilmiştir.

15/04/2020 tarih 31100 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun , 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu , 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanunu , 5275 sayılı İnfaz Kanunu , 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu , 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu , 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu , 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ,6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesine eklenen f bendi ile kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi hali ağırlaştırıcı sebep sayılmış ve maddede yer alan diğer ağırlaştırıcı nedenlerde verilecek cezanın yarı oranında arttırılması öngörülmüşken, canavarca hisle suçun işlenmesi halinde cezanın bir kat arttırılacağı belirtilmiştir.

Örneğin, kasten yaralama suçunu eşine karşı işleyen sanık hakkında verilecek ceza yarı oranında artırılacakken canavarca hisle işlenmesi halinde bir kat arttırılacaktır.

Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun hayatını kaybetmesi halinde şayet sanık eylemini ağırlaşmış hallerden herhangi biri kapsamında işlemişse verilecek cezanın üst sınırı önceden 16 yıl iken 18 yıla çıkarılmıştır.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurulması suçunu düzenleyen TCK madde 220’de de verilecek cezanın alt ve üst sınırı arttırılmıştır.

Yine tefecilik suçunda verilecek cezanın üst sınırı arttırılmış ve hapis cezasının yanında ayrıca para cezasına da hükmolunacağı eklenmiş, suçun örgüt faaliyeti altında işlenmesi halinde verilecek ceza miktarının bir kat arttırılacağına ilişkin yeni hüküm eklenerek düzenlemiştir.

Bazı istisna olarak belirtilen suçlar dışında 30/03/2020 tarihinde kadar işlenen suçlar yönünden koşullu salıverilmesine 3 yıl ve daha az süre kalan kişilerin iyi halli olmaları halinde infaz hakimi kararıyla cezalarının kalan kısmını denetimli serbestliğe ilişkin hükümler kapsamında infaz edilmesine karar verileceği düzenlenmiştir.

Telefon Et
Mail At