Dünyada belirli bir amaç için kurulmuş ve bu amaç için hazırlanan projelere fon sağlayan kuruluşlar bulunmaktadır. 

IMF (Milletlerarası Para Fonu)

Milletlerarası Para Fonu 1944 senesinde global para sisteminin esaslarını belirleyen Bretton Woods Anlaşması üzerine kurulmuş ve 1 Mart 1947’den itibaren çalışmaya başlamıştır. IMF ülkeler arasında iktisadi işbirliğini sağlamak, serbest ticareti desteklemek, döviz kurlarına kararlılık kazandırmak ve kısa vadeli dış ödemelerdeki zorlukların çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Temel amacı global ticareti geliştirmektir. Bu nedenle global rezerv yetersizliğini ortadan kaldırmak için likidite oluşturacak bir kurumdur.

IMF, kalkınma bankalarının aksine spesifik projeler için finansman sağlamamaktadır.

Dünya Bankası

Resmi ismi Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank of Reconstructlon and Development = IBRD) olan Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı olup 1944 senesinde kurulmuştur.

Dünya Bankası bünyesinde dış ticaretin finansmanına katkı sağlayan üç kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar: 

1) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası: Dünya Bankası kredileri kamu sektörü projelerine ve bazı aracı bankalar kanalıyla özel şirketlere yönelik olmaktadır. Ancak bunlarda da devlet garantisi istenmektedir.

Rüzgâr, güneş, jeo-termal, dalga, gel-git, biyo-kütle, hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri ve kurulu gücü 100 megawatt ve altında olan kanal ve nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri ile rezervuar hacmi 100 milyon metreküpün veya rezervuar alanı 15 kilometrekarenin altındaki hidroelektrik üretim tesislerinin mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanında yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji kredisi kullandırılır. Proje yatırım tutarının %50’sinden fazla ve her halükarda 40 milyon ABD Doları’ndan fazla kredi kullandırılamaz. Minimum öz sermaye ise proje tutarının %25’i olmalıdır. En çok 4 yılı ödemesiz olmak üzere toplamda 12 yıl vade verilebilir. Talepçi firmaların mevzuata uygun gerekli izin ve belgeleri alması gerekmektedir. 

Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim ve enerji verimliliği yatırımlarının mal, hizmet, inşaat giderleri ile danışmanlık hizmetlerinin finansmanında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredisi kullandırılır. Bu kredi miktarı yatırım tutarının %75’inden fazla ve her şart altında 50 milyon ABD Doları’ndan fazla olamaz. Minimum öz sermaye ise proje tutarının %15’i oranında olmalıdır. Talepçi firmaların mevzuata uygun gerekli izin ve belgeleri alması gerekmektedir. 

Kobi Kredileri, imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve yıllık net satış tutarları 20 milyon ABD Doları’nı ve çalıştırdıkları işçi sayısı 250’yi aşmayan KOBİ niteliğindeki firmaların finansmanı için kullandırılır. Toplam kredilendirme şirket başına en çok 3,5 milyon ABD Doları olabilir. İşletme kredisi için vade maksimum 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıl, yatırım kredileri için ise maksimum 3 yılı ödemesiz olmak üzere 10 yıldır.

2) Uluslararası Finans Kurumu: Uluslararası Finans Kurumu, hükümet garantisi olmaksızın gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör yatırımcılarına kredi sağlamaktadır. Bu Kurum, maksimum 30-35 milyon ABD Doları’na kadar olan yatırımlara kredi vermektedir. Kurum, bu kredilerin geri ödenmesinde 5 ile 10 yıl arasında vadeler uygulamaktadır. 

3) Uluslararası Kalkınma Birliği: Daha çok Afrika Kıtası’nda ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için yapılan yatırımlara destek olan Birlik sağladığı finansman olanakları kapsamındaki kredileri, faizsiz kredi ya da hibe şeklindedir.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler, ülkelerin kalkınmasında ithalatın ve üretimin önemini vurgulayarak bünyesinde dış ticaretin finansmanına katkı sağlayan kuruluşlar oluşturmuştur. Bu kuruluşlar: 

1) Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü çeşitli özel teknik yardım projeleri çerçevesinde eğitim, teknoloji ve iş gücü desteği sağlamaktadır.

2) Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu: Dünyanın en az gelişmiş ve yoksul bölgelerindeki yerel kalkınma programlarına destek sağlamaktadır. Bu Fonun temel amacı dünya üzerindeki yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Telefon Et
Mail At