HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİMİ VE KAYDININ TUTULMASI

Pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından hamiline yazılı pay senetleri yönetim kurulu kararıyla bastırılabilir. Yönetim Kurulunun alacağı kararda hamiline yazılı olarak bastırılacak pay senetlerinin adedi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, pay grubu, sıra numarası, tertibi ve toplam pay adedi ile bu toplam paylara karşılık gelen toplam payın bedeli belirtilmelidir. 

Hamiline yazılı pay sahibinin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna Yönetim Kurulu tarafından bildirilir ve sisteme kaydı yapılır. Kayıtlar elektronik ortamda tutulur. Hamiline yazılı pay senetlerinin kaydından sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından verilen tekil numara sonradan değiştirilemez. 

Kayıt üzerine özel algoritma ile elektronik ortamda verilen numara kullanılarak şirket tarafından pay senedinin basımı gerçekleştirilir. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitelerinde de duyurulur.

Ancak süre yönünden bu işlemlerin yapılması için 3 aylık kısıtlama vardır. Pay senetlerinin bastırılması, Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi, pay sahiplerine dağıtılması işlemlerinin pay bedellerinin tamamının ödenmesinden itibaren 3 içinde tamamlanması gerekir.

Hamiline yazılı pay senetleri devrinin hüküm ifade edebilmesi için zilyetliğin devrinin yanı sıra bu devrin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi de gerekir. Payı devralan kişi bu bildirimi yapar. Ancak devralan kişi şirkete başvurup bildirimin şirket tarafından yapılmasını da isteyebilir. Bu durumda bildirimi şirket yapacaktır.

Şirket ya da devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirimde hata olduğu gerekçesiyle düzeltme yapılması istenebilir. Şirket sistem üzerinden hatalı veya eksik bilgilerin kaydını kendisi de düzeltebilir. Ancak bu durumda sistemde yapılan düzeltme işlemi doğrudan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili pay sahibine iletilir. Pay sahibine SMS veya sistemde kayıtlı e-posta adresine e-posta gönderilir. Ancak şirket hamiline yazılı pay senetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından verilen tekil numarayı değiştiremez.

Hamiline yazılı pay senetlerinin şirket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmemesi halinde hamiline yazılı pay senedi sahibi olan kişiler Kanun gereği pay sahibi olmaktan dolayı doğan haklarını kullanamazlar. Bu hakların kullanılmasında Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır. 

Pay senedi sermaye azaltılması veya değiştirilmesi sebebiyle iptal edilebilir. Bu durumda da şirketi temsile yetkili olanların iptale ilişkin kararla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurması gerekir. Bu bildirim üzerine MKK pay senedini iptal eder.

Merkezi Kayıt Kuruluşu şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin anlaşılması halinde ise bildirim üzerine veya re’sen kaydı iptal eder.

Pay sahipleri e-devlet sistemi üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayıtlı hamiline yazılı paylarını görebilir, gerekirse Kuruluştan hak sahipliğini tevsik edici belge talep edebilirler. Ancak Merkezi Kayıt Kuruluşundan verilecek tevsik edici belge ayrıca hamiline yazılı payın zilyetliğinin elde bulunmaması halinde hukuken pay sahipliği hakkı vermez.

Gerek şirket gerekse pay sahibi olan kişiler Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirdikleri iletişim bilgilerinden sorumludur ve değişiklik olması halinde bildirme yükümlülükleri vardır.

Hamiline yazılı payların haczi halinde ise haczeden ya da tedbir kararı veren merci durumu şirkete bildirir ve şirket sistem üzerinde payın haczedildiğine veya tedbir konulduğuna dair bildirimini Merkezi Kayıt Kuruluşuna iletir. Kaydı oluşturan şirkettir. Haciz veya tedbir kaydından sonra ilgili mercice bu haciz ya da tedbir kaldırılmadıkça payın bir başkasına devredildiğine dair herhangi bir bildirim kaydedilemez.
 

Telefon Et
Mail At