ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.

Miras bırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir.

Ölüme bağlı tasarruflar

1-Vasiyet

2-Vakıf

3-Miras sözleşmeleri

4-Artmirasçı atanması

5-Önmirasçı atanması

6-Yedek mirasçı atanması

Belirli mal bırakılması

Mirasçı atanması şekillerinde gerçekleştirilebilmektedir.

Miras bırakan ölüme bağlı tasarruflarında şart ya da yükümlülük yükleyebilir. Bu durumda tasarrufun hüküm ve sonuçlarını doğurması anından itibaren her ilgili şart ve yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini talep edebilir.

Hukuka ve ahlaka aykırı yükümlülük belirlenmiş ise bunlar tasarrufu geçersiz kılar.

Anlam içermeyen veya yalnız başkalarını rahatsız eden koşullar ve yükümler ise yok sayılır.

TMK’nın 557. maddesinde vasiyetnamenin iptali sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır.

Bunlar;

1-Ehliyetsizlik,

2-Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmış olması,

3-Tasarrufun içeriğinin bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka veya ahlaka aykırı olması,

4-Tasarrufun kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmış olması halleridir.

Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Ölüme bağlı tasarruf yoluyla çocuğun saklı payı ana ve babanın yönetimi dışında bırakılabilir.

Malikin ölümünden sonra aile yurdunun devam edebilmesi, taşınmazın mirasçılara yurt olarak geçmesine ilişkin bir ölüme bağlı tasarrufun yapılmış olmasına bağlıdır.

Telefon Et
Mail At