TAHKİM KARARINA İLİŞKİN 15. HUKUK DAİRESİ KARARI

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2019/1234 E. , 2019/3335 K. sayılı 11.07.2019 tarihli kararında eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta tahkimle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.‘‘Eğitim ve Sağlık Kampüsü-Lösemili Çocuklar Kenti Projesinin Gerçekleştirilmesi Sözleşmesi’’ adlı eser sözleşmesi vakıf iş sahibi ve şirket tarafından imzalanıp uyuşmazlık durumunda tahkime başvurulacağına karar verilmiştir. Hakem heyetinin kararının iptali talep edilen dava açılmış ve Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nce iptâl davası isteminin reddine karar verilmiş, verilen karara karşı, davacı iş sahibi tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.15. Hukuk Daire tarafından yapılan temyiz incelemesinde; iptâl davası davacısının diğer temyiz istemlerinin reddine karar verilirken, asıl ve birleşen davada; davacı- karşı davalının talebinden fazlasına karar verildiği ve bunun HMK’nın 439/ğ maddesi gereğince kamu düzenini aykırı olduğu gerekçesiyle ve oyçokluğu ile Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozulmuştur.

TAHKİM ŞARTINA İLİŞKİN YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI

13. Hukuk Dairesi, 2016/5227 E.  ,  2019/1333 K. sayılı 06.02.2019 tarihli kararında tahkim şartına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Davacı, davalı kulüp ile aralarında yaptıkları sözleşmeye göre, muaccel hale gelen alacağının, ihtarnameye rağmen, ödenmediğini ileri sürerek tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı kulüp vekili, sözleşmede ... Tahkim Kurulu'na ilişkin tahkim şartı bulunduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir. MTK'nın 5. maddesinde, tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açılmışsa karşı tarafın tahkim itirazında bulunabileceği düzenlemesine rağmen; aktarılan tahkim şartının, davacı bakımından tesirsiz veya uygulanmasının imkansız olduğu sonucuna varılmakta olup, mahkemece, tahkime yönelik itirazın reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın usulden reddi kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur

Telefon Et
Mail At
content