DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ

Dış ticareti tanımlamak gerekirse, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşen bir akıştır.

Dış ticaret sermaye şirketinin kanunda bir tanımı bulunmamakla birlikte, dış ticareti, özellikle ihracatın geliştirilmesi amacıyla kurulan bazı özelliklere sahip şirketlerdir.

22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre; sermayelerinin en az 2 milyon TL’si ödenmiş olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi en az 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren anonim şirketlere, "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilmektedir. Bu şirket türünde olmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılması ve tebliğde belirtilen başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Dış Ticaret Sermaye Şirketi unvanı alan şirketler Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Türkiye'de Dış Ticaret Sermaye Şirketleri dış satımların arttırılmasıyla, ekonominin büyümesini amaçlayan hükümet politikasının bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi kurmanın bir takım avantajları bulunmaktadır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri’ne imalatçı olmayan firmaların ihraç kaydıyla teslim yapmaları durumunda KDV için düzenlenen tescil-terkin sisteminden faydalanabilmektedir. Ayrıca KDV iadesi almak için gösterilen teminat hakkında bir takım kolaylıklar bulunmaktadır. Bu şirketler hakkında sahte belge düzenlediği hakkında rapor bulunmaması, son 5 yıl içinde adlarına kesilen gelir, kurumlar vergisi ve KDV’lerin ödenmesi hakkında, son 5 vergilendirme döneminde iade hakkı doğuran işlemler hakkında olumlu rapor yazılmış olması durumunda %4 teminatla nakden iade alabilmektedirler. Onaylı veya özel faturaların teyidinden sonra gümrük beyannamelerinin teyidine gerek kalmadan iade talebinde bulunabilmektedirler.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi Programı’ndan yararlanmaktadır. Bu kredi yardımı EXIMBANK tarafından sağlanmaktadır. Kredi yardımında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için özel düşük faizli düzenlemeler bulunmaktadır.

Gümrük mevzuatı açısından da bir takım kolaylıklar bu şirketler için getirilmiştir. Onaylanmış kişi statüsü almak için başvuruda bulunan kişilerin imalatçı olma şartı bulunurken bu şart Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için aranmamıştır. Aynı zamanda belirli sayıda istihdam koşulu da bu şirketler için aranmamaktadır. Bu şirketlerin Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurularında, normal olarak istenen belgelerden bazılarının ibraz edilmesine gerek yoktur.

İhraç ürünlerinin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet kuruluşlara yardım sağlamaktadır. Tebliğler yayımlanarak yapılan bu yardımlardan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri öncelikle yararlanmaktadır. Bu şirketler tarafından yurt dışında düzenlenen fuarlara ilişkin organizatöre ödenen katılım bedelinin %50’si, fuarın Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; fuarın Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçmemek üzere destekte bulunulmaktadır. Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik mevzuatlara uyum sağlanabilmesi amacıyla alınacak belge, tarım ürünleri analiz raporlarına ilişkin harcamaların %50’si ve/veya 25.000 (yirmi beş bin) ABD dolarına kadar desteklenmektedir. İhracat amaçlı yurt dışında yapılacak reklâm ve tanıtım harcamaları giderlerinin %60 ile %90 arasında değişen oranlarda yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar devlet yardımda bulunmaktadır. İhracat amaçlı yurt dışında açılacak ofis, mağaza depo gibi yerlerin kirasında devlet belli oranda yardım etmektedir. Bu destekler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaktadır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, kendi nam ve hesaplarına yurt içinden satın aldıkları ve tedarik ettikleri malların ihracatında bu malların üretimi, temini ve ihracatı ile ilgili düzenlenen tüm belgelerden sorumludurlar.

Telefon Et
Mail At
blog_detay