+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
ENERJİ HUKUKU
ENERJİ HUKUKU
Türk Enerji Hukukunu elektrik, petrol, doğalgaz, LPG piyasalarına paralel şekilde değerlendirmek mümkündür.
Ülkemiz sınırları içerisinde tüzel kişilerin enerji lisanslarının verilmesi, işletme hakkı devrinde uygulanacak prosedürün belirlenmesi, enerji piyasasının performansının izlenmesi, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulması, değiştirilmesi ve bu yönetmeliklerin uygulanması, fiyatlandırma esaslarının tespiti, serbest olmayan tüketicilere yapılacak satışın fiyatlandırmasının tespiti ve genel olarak enerji piyasasının Kanuna uygunluğunun sağlanması ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu görevlidir.
EPDK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.
EPDK’nin temsil ve karar organı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kuruludur.
EPDK elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahiptir.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren , mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.
Kanunda elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan ya da perakende satılması, ithalatı ve ihracatı, piyasada işletimi ile tüm bu sayılan faaliyetlerle ilişkili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
Lisans alınması gereken faaliyetler nelerdir?
1 – Üretim faaliyeti
2- İletim faaliyeti
3- Dağıtım faaliyeti
4- Toptan satış faaliyeti
5- Perakende faaliyeti
6- Piyasa işletim faaliyeti
7- İthalat faaliyeti
8- İhracat faaliyeti
Yukarıda sayılan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere lisans almak isteyen özel hukuk tüzel kişilerinin anonim şirket ya da limited şirket statüsü ile kurulmuş olması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olarak düzenlenmiş olması şarttır.
Lisans her tesis için ayrı düzenlenir dolayısıyla lisans başvurusunun ayrı yapılması gerekir.
Lisans süresi ise üretim ve dağıtım tesisleri için en az on yıl olmak üzere kırk dokuz yıldır.
Lisans bedeli her yıl Kurum tarafından belirlenir ve ödenmesi şarttır.
Lisans başvurusunun reddi halinde başvurucuya gerekçesi ile birlikte bildirilir.
Lisansın sona erme halleri nelerdir?
  • Sürenin dolması (kendiliğinden)
  • Lisans sahibi tüzel kişinin iflasının kesinleşmesi (Kurul kararıyla)
  • Lisans sahibinin kendi isteği üzerine (Kurul kararıyla)
  • Lisans verilmesine ilişkin şartların kaybedilmesi (Kurul kararıyla)
Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.(madde 5/8)
Ön lisans nedir?
Üretim lisansı için Kurum’a başvuru yapan tüzel kişiye üretim yatırımını başlatması için mevzuat gereği alması zorunlu olan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet ya da kullanım hakkını kazanabilmesi için Kurum tarafından belirli süreli ön lisans verilir.
Bu belirlenen süre içinde gereken belgeleri, izin , onay, ruhsat veya mülkiyet hakkı ya da kullanım hakkını elde edemeyen başvuru sahibinin ön lisansı da iptal edilir.