+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

24/10/2019 tarihli 30928 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile birden fazla kanunda ve özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza infaz usulüne ve ceza usul işlemlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı diğer bazı kanunların ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

7188 sayılı Kanun ile , meslekte 15 yılını tamamlamış ve diğer şartları taşıyan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebileceği, ilgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şartının aranacağı , Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun dairelerin kesin nitelikli kendi kararları içerisinde ya da farklı Bölge İdare Mahkemeleri Dairelerince verilen kesin nitelikte kararlar içerisinde birbirine aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde re’sen veya istem üzerine Danıştay’dan bu konuda karar verilmesini isteyebileceği , konusuna göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ya da Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun üç ay içerisinde ve kesin olarak karar vereceği , 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasına eklenen cümleyle haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 75. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla ön ödeme miktarının birer ay ara ile üç eşit taksit hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verileceği ve taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde ön ödemenin hükümsüz kalarak soruşturmaya devam edileceği, 5237 sayılı TCK ‘nin 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçunun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek cezanın bir kat artırılacağı , 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102 nci maddesine eklenen fıkralar ile soruşturma evresinde tutukluluk süresinin, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemeyeceği, ancak Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından bu sürenin en çok bir yıl altı ay olup, gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabileceği , bu maddede öngörülen tutukluluk sürelerinin, fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç oranında uygulanacağı , 5271 sayılı Kanun’un 171inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısının üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebileceği , suçtan zarar gören veya şüphelinin bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre itiraz edebileceği , Cumhuriyet savcısının kamu davası açmada takdir yetkisini suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlarda ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda da kullanamayacağı, 5271 sayılı CMK ‘nin 174. maddesiyle düzenlenen iddianamenin iadesi kararı verilirken suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, ön ödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde ön ödeme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianamelerin de iade edileceği , mağdur ve şikayetçinin dinlenilmesinde ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin usullerde değişiklik yapıldığı, ceza yargılamasında seri muhakeme ve basit yargılama usulüne hukuk sistemimizde bu kanun ile yer verildiği, 5271 sayılı Kanun’un 282 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi’nin ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır bir ceza vermeyeceği durumlarda sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi hâlinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle davayı yokluklarında bitirebileceği , Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hakaret (madde 125, üçüncü fıkra), halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213), suç işlemeye tahrik (madde 214),suçu ve suçluyu övme (madde 215),halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216), kanunlara uymamaya tahrik (madde 217), Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299), Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300), Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301), silâhlı örgüt (madde 314), halkı askerlikten soğutma (madde 318), Terörle Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar yönünden verilen kararlar temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri’nin kararlarının temyiz edilebileceğine ve diğer bazı kanun maddelerinde düzenlemelere yer verilmiş olup 5271 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. madde ile değişikliklerin yürürlük tarihleri ayrı ayrı belirtilmiştir.